Vi jobber med oppdatering til nye hjemmesider.

 

 

Lagt til  30.11.2013

 Cornerteateret vinner av Arkitektur- og byformingsprisen 2013 - Juryens begrunnelse:

Bygg og anlegg som tildeles Arkitekturprisen skal i samspill med omgivelsene tilføre stedet nye kvaliteter i innhold, formgiving og materialbruk. Bergen kommunes arkitektur- og byformingspris er som det fremgår av navnet en pris som ikke bare skal vurdere byggverk enkeltvis, men også skal vurdere hvilken rolle arkitektur kan spille i byutviklingssammenheng. Årets vinner utmerker seg på nettopp på denne måten ved å tilføre nye funksjoner i form av kulturtilbud for barn-, unge og voksne i bydelen, samt ved å skape nye arenaer for deler av kulturlivet som til nå ikke har hatt en fast base i Bergen.

Estetikk og funksjonalitet er begge sentrale kriterier, men rådet har også valgt å legge vekt på i hvilken grad prosjektet «sprenger sine egne rammer» og får betydning utover den funksjonen det er satt til å ha. Rådet er av den oppfatning at byutviklingskomponenten er viktig i ethvert byggeprosjekt. Rådet ønsker å gi honnør til arkitekter som benytter seg av muligheten for å ikke utelukkende svare på oppdragsgiverens bestilling, men også gi nye kvaliteter til området. Slike kvaliteter kan være av estetisk art, dreie seg om tilleggsfunksjoner som kommer bydelen til gode, eller være grep som tydeliggjør prosjektets historiske sammenheng. En slik tilnærming bidrar til opplevelseskvaliteter, gir økt forståelse og styrker stedsidentiteten. Denne tankegangen krever inngående kjennskap til sosial og geografisk kontekst, og er således en tidkrevende prosess. Likevel mener rådet at prosjekter som vitner om denne typen ambisjoner bør løftes frem som eksempler til etterfølgelse.

Rådet mener årets prisvinner skårer på alle disse kriteriene. Prosjektet bærer preg av nennsom håndtering av en historisk bygningsmasse, og tilfører nye kvaliteter til en bydel som har vært preget av stagnasjon. Ved hjelp av forsiktige grep har en historisk bygning fått nytt liv og nye bruksmåter.

Rådet for byforming og arkitektur har derfor utpekt Cornerteateret til vinner av Arkitektur- og byformingsprisen 2013.

Cornerteateret er således en katalysator i byutviklingssammenheng, som tilfører et område under press nye funksjoner, og således representerer et positivt og viktig byformingsgrep.

Historikk:

Tormøhlens gate 45 er trolig ett av de første større industribyggene som ble oppført på Marineholmen i forbindelse med verftsindustrien som ble etablert her på slutten av 1800-tallet. Bygningens hovedform og fasader har til tross for ombygninger beholdt mye av sitt opprinnelige autentiske preg med et rikt innslag av originale bygningsdetaljer.Bygningen rommet opprinnelig en stor verksteds-/maskinhall med dobbel etasjehøyde. Bjelkelaget over dette rommet er bygget som en «mastekonstruksjon» bestående av trebjelker som er spent opp med underliggende strekkstag til en form for fagverksbjelker. Denne konstruksjonen er sjelden, og bidrar sammen med bygningens arkitektur og øvrige konstruksjoner til å gi den en stor bevaringsverdi og autentisitetsverdi.

Beskrivelse av bakgrunnen for prosjektet:

Cornerteateret er et samarbeidsprosjekt mellom det frie scenekunstfeltet (Proscen) og Vestlandske teatersenter. Teateret vil kunne fungere både som et bydelsteater, men også som en arena for disse institusjonene som tidligere ikke har hatt noen faste tilholdssteder i byen.  

 

 

Lagt til 14.05.2012

Kunstnerisk utsmykning av Bystasjonens Terminalbygg

Kunstnerne Lars Morell og Stefan Törner skal stå for intergrert utsmykning av den nye trafikkterminalen.

Lars Morell skal utsmykke fasadene omkring Narvesen-kiosken og Stefan Törner utsmykker søylene i bygget med cnc-frest intarsia.

I tillegg bygger han en lysende skulptur over trappen tll gangtunellen under terminalen,

 

Klikk for å se utsmykningen

Klikk på foto for link til presentasjon av utsmykningen.

 

 

Lagt til 14.05.2012

Kirkens Bymisjon's Bygg i Hollendergaten 13

Bygget, som er fra 1700-tallet, gjennomgår en totalrenovering og får tilbake vinduer og panel i opprinnelig utforming.

Byningen skal romme omsorgsbasen for vanskeligstilte kvinner med rusproblemer. I første etasje legges "Møteplassen" som tilbyr matservering for Bymisjonens besøkende.